برنامه کلاس های آموزشگاه ترنم صبا

برنامه کلاس های 

پاییز 1400

 صبح

 

 عصر یک روز در هفته

 

 نقاشی کودکان

 

 دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت 11 الی 12:30

 

 

 دوشنبه ها و چهارشنبه

ساعت 15:30 الی 17

17:30 الی 19

 

 

 خوشنویسی کودکان

 

 شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت

11:30 الی 12:30

 

 شنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 15 الی 16

16 الی 17

پنج شنبه ها 

ساعت 13 الی 14:30

 

 نقاشی بزرگسال 

 

 یکشنبه ها و پنج شنبه ها 

ساعت 9 الی 13

 

 یکشنبه ها

ساعت 15 الی 19

 

 

 خوشنویسی بزرگسال 

 

 شنبه ها یا سه شنبه ها

ساعت 10 الی 11:30

 

 شنبه ها  یا سه شنبه ها

17 الی 18:30