شکسته نستعلیق

خط شکسته نستعلیق چه خطی است؟
در قرن یازدهم هجری، خط شکسته نستعلیق به دست مرتضی قلی خان شاملو به وجود آمد.

این خط بر اثر تند نوشتن شیوه خط نستعلیق  شکل گرفت و میرزا شفیعا هراتی به این خط استحکام بخشید. 

خط شاملو

(نمونه خط مرتضی قلی خان شاملو)

 
در قرن دوازدهم درویش عبدالمجید طالقانی آن را کامل کرد، او که هنگام رجعت به دنیای باقی بیش از ۳۵ سال نداشت، دنیایی از تجربه زیبایی و خلاقیت را برای آیندگان به ارث گذاشت تا آنها را فرا گیرند.

 

خط درویش طالقانی

(نمونه خط درویش عبدالمجید طالقانی)

اما با توجه به اینکه در نیمه اول قرن حاضر دوران افول این خط بود . وجود همت بلند و کوشش های مداوم استاد یدالله کابلی خوانساری احیا و حفظ و اشاعه بی نظیر این شیوه از نگارش را به دنبال داشت که امروزه شاهد کاربرد وسیع آن می‌باشیم.

 

این خط در حال حاضر صرفا جنبه هنری داشته و  خواندن این خط به دلیل پیچیدگی هایی که دارد برای مردم عادی بسیار سخت است.